Організація навчально-виховного процесу

Навчання в Павлоградському технікумі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» здійснюється за денною і заочною формами навчання. Денна форма навчання є основною формою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відривом від виробництва.

Навчальний процес — це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступневості навчання. При цьому він зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки України.

Навчальний процес в технікумі здійснюється за такими формами:

  • аудиторні навчальні заняття,
  • виконання індивідуальних завдань,
  • самостійна робота студентів,
  • практична підготовка,
  • контрольні заходи.

Основними видами аудиторних навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Організація аудиторних навчальних занять забезпечується розкладом занять за семестрами та річним графіком навчального процесу.

Самостійна робота студента є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять. Час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів — це обов’язковий компонент навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних навиків та вмінь. Вона здійснюється на передових сучасних підприємствах регіону під організаційно-методичним керівництвом викладачів технікуму та фахівців підприємства. Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., та «Положенням про практичне навчання студентів Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ».

Контрольні заходи включають різні види контролю — поточний, семестровий, залишкових знань та підсумкову атестацію.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю визначається цикловою комісією. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку з конкретної навчальної дисципліни.

Екзамени (курсові, заліки) проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування.

Заліки є формою перевірки успішності виконання лабораторних і практичних робіт, засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих частин навчальних дисциплін, виконання та захисту курсової роботи, проходження навчальних і виробничих практик.

Екзамени та курсові заліки складаються протягом екзаменаційної сесії згідно графіка навчального процесу. Складання заліків з лабораторних і практичних робіт закінчується до початку екзаменаційної сесії.

Результати захисту курсової роботи оцінюються комісією, що створюється цикловою комісією спецдисциплін, у складі двох педагогічних працівників, з обов’язковою участю безпосереднього керівника роботи.

Результати складання екзаменів відображаються у чотирибальній системі оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання заліків оцінюються диференційовано.

Контроль залишкових знань проводиться з метою оцінювання рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з кожної дисципліни та вміння застосовувати набуті знання у фаховій практиці. Оцінювання залишкових знань студентів проводиться після семестрових екзаменів з дисциплін, вивчення яких передбачено робочими навчальними планами.

Підсумкова атестація проводиться з метою оцінки результатів навчання для освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Формами її є державний екзамен.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, кредит, навчальний день, тиждень, семестр, курс і рік.

Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу, тривалість якої становить 45 хвилин.

Навчальний день студента триває не більше 8 академічних годин, а навчальний тиждень — 54 академічні години. На індивідуальну роботу під керівництвом педагогічних працівників може виділятись до 10-20% часу аудиторних занять і вона проводиться після закінчення аудиторних занять щоденно (крім неділі), а в суботу — протягом робочого дня. При цьому кожне заплановане занять є еквівалентним двом академічним годинам.

Навчальний семестр — складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем.

Тривалість семестру визначається графіком навчального процесу відповідно до робочого навчального плану.

Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 7-8 тижнів.

Пошук по сайту