Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.

Пітенко Олена Станіславівна

Голова комісії – Пітенко Олена Станіславівна


Кваліфікація – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців, за заочною формою (на базі 11 класів) – 1 рік 10 міс.

Спеціальність ліцензована у 1995 році.

Спеціальність бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Під час навчання студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; вивчають сутність податкових ризиків; набувають вміння здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляють напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми. Навчання в коледжі дає можливість студентам розвити та підвищити свій загальнокультурний рівень, навчитись працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії, розвити здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. Студентів навчають формувати та використовувати облікову інформацію, організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців, застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; формувати фінансову звітність, формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

Молодший спеціаліст зі спеціальності “Облік і оподаткування” може обіймати посади: конторського службовця (бухгалтерія); обліковця (реєстрація бухгалтерських даних); касира у банку; інкасатора; бухгалтера; касира-експерта; інспектора з основної діяльності; інспектора-ревізора. Випускники коледжу можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах.

Викладачі: Мостова Ірина Олександрівна, Пітенко Олена Станіславівна, Кудрицька Світлана Петрівна, Якімець Світлана Григорівна, Асоцька Наталя Віталіївна.

Випускниці-бухгалтера – найгарніші

 

Пошук по сайту